පුවත්

  • Canton Fair

    කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනය

    අපි 2006 වසරේ සිට කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගි වී සිටියෙමු. තවද අපි සෑම වසරකම සැසි 2 කට සහභාගී වෙමු. ප්‍රදර්ශනයේදී, අපි සාමාන්‍යයෙන් අපගේ නව සහ උණුසුම් විකුණුම් අයිතම පෙන්වමු.
    වැඩිදුර කියවන්න